BCH Hội Y học giấc ngủ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm các thành viên:

1. GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ - Chủ tịch VSSM

2. PGS.TS.BS. Lê Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch

3. PGS.TS.BS. Trần Phan Chung Thủy - Phó Chủ tịch

4. PGS.TS.BS. Vũ Văn Giáp - Phó Chủ tịch

5. PGS.TS.BS. Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch

6. TS.BS. Lê Khắc Bảo - Phó Chủ tịch

7. TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Tổng Thư ký

8. ThS.BS. Vũ Trần Thiên Quân - Phó Tổng Thư ký

9. ThS.BS. Bùi Diễm Khuê - Phó Tổng Thư ký

10. CN.CKI. Nguyễn Văn Tới - Phó Tổng Thư ký

11. ThS.BS. Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Tổng Thư ký

12. ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó Tổng Thư ký

13. ThS.BS. Phan Thanh Thủy - Phó Tổng Thư ký